Kurt Stam
committed
on 19 Nov 06
Synchronizing the registry