Clone
Dmytro Katayev <dmytro.katayev@exoplatform.com>
committed
on 04 Aug 10
EXOJCR-869 documentation updated