Clone
Dmytro Katayev <dmytro.katayev@exoplatform.com>
committed
on 01 Sep 10
EXOJCR-935 dav:isreadonly property management added