Clone
 

alexey kazakov <akazakov@exadel.com> in JBossToolsIntegrationTests